Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu‟nda gerçekleşiyor.

Prof. Dr. Bülent Özer anısına, MSGSÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programı tarafından ikincisi düzenlenen Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu, MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşiyor.

Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer‟in anısına düzenlenen Sempozyum bu yıl, çağdaş mimarlık ve sanatta geçmişle günümüz arasındaki ilişkiyi gündeme getirecek.

Prof. Dr. Bülent Özer’in anlayışı ile sanat ve mimarlık mirası söz konusu olduğunda geçmişten donmuş kalıplar vermek yerine, ondan yalnızca özsel, soyut kaliteleri bakımından yararlanılmalıdır. Başka bir deyişle, gerek kişiyi gerekse de sanat yapıtını gerçek, özgün anlamda sürdürebilmenin yolu, onlardaki zaman ötesi, genelgeçer, soyut değerleri, nitelikleri günümüz insanına, mimarisine ve sanatına çağdaş koşullarla aktarabilmeyi başarmaktır. Bugünleri kurup yarınları tasarlamak için gelenekten özgün ve yapıcı anlamda yararlanmak gerekmektedir. Özer’in sözleriyle, “bir bakıma aynı ‘makam’dan yepyeni çağdaş melodiler üretilebileceği ileri sürülebilinir.”

Bu bağlamda, ikincisi düzenlenen sempozyumda; kopya etmeden, yabancılaşmalara yer vermeksizin, tarihsel süreklilik içerisinde toplumsal yaşamı, modern mimarlığı ve sanatı dünden bugüne, bugünden de yarına yaratıcı bir şekilde aktarabilmenin yollarını aramak ve tartışmaya açmak amaçlanıyor.

29 Mart 2018 Perşembe

10:30 – 11:00 Açılış Konuşmaları

MSGSÜ Rektörlüğü MSGSÜ Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

11:00 – 12:30 I. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aylâ Antel

– Prof. Dr. Filiz Özer

Prof. Dr. Bülent Özer ve Prof. Dr. Filiz Özer’in “Tarihsel Süreklilik ve Çağdaş Mimari” Üzerine Düşünceleri

– Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Hasol Mimarlıkta Geçmişle Kurulan Uygunsuz İlişkiler

12:30 – 12:40 Tartışma

12:40 – 13:30 Öğle Arası

13:30 – 14:30 II. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer

– Prof. Bengi Bugay Mimari, Müzik ve Performans Tasarımı

– Prof. Devrim Erbil Geçmişten Günümüze Devrim Erbil

14:30 – 14:40 Tartışma

14:40 – 15:00 Kahve Molası

15:00 – 16:00 III. Oturum

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Abdüsselam Selami Çifter

– Atilla Birkiye

Okumanın Yolları Yordamları. Acaba Hamlet’i, Hamlet mi Öldürdü?

– Yrd. Doç. Dr. Zeki Coşkun

Sanat Tarihi: Daimi Dönüşüm Tarihi

16:00 – 16:20 Tartışma

 

 30 Mart Cuma

10:00 – 11:00 IV. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema Ergönül

– Prof. Dr. Aylâ Antel

Çağdaş Mimaride Gelenekselden Yararlanmaya Farklı Çözümler: Prof. Gottfried Böhm

– Yrd. Doç. Dr. Saadet Aytıs

Eskiye Saygı, Yeniye Fırsat

11:00 – 11:10 Tartışma

11:10 – 11:30 Kahve Molası

11:30 – 12:30 V. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz Öncedayı

– Doç. Dr. Ebru Özeke Tökmeci

Mimarlıkta Eski-Yeni İlişkilerine Ağa Han Ödüllü Projeler Üzerinden Bir Bakış

– Y. Mimar Hasan Çalışlar

Yerellik, Çağdaşlık, Katmanlaşma

12:30 – 12:40 Tartışma

12:40 – 13:40 Öğle Arası

13:40 – 15:10 VI. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Demet Binan

– Prof. Klavsenist Leyla Pınar

Geleneğinden Kopmadan Geleceğe Aktaracağımız Müzik Çeşitliliğinde Ortak Kriter Ne Olmalıdır?

– Y. Mimar Nejat Yavaşoğulları

Gelenekselden Evrensele Yorumlar

– Prof. Gündüz Gökçe

Cumhuriyetimizin Çok Sesli Müziğine Kısa Bir Bakış

15:10 – 15:30 Tartışma

Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer‟in anısına düzenlenen sempozyum kendisinin başlıca ilgi alanı olan “çağdaş mimarlık ve sanat” konularına ayrılmış bulunmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Özer İstanbul’da, Kadıköy’de doğmuştur. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’ ni bitirdikten sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’ nde mesleki öğrenim görmüş; bu Fakülte’de asistanlık yaparak doktorasını vermiş; yabancı misafir profesörlerin yardımcılığını üstlenmiş; burslu (DAAD) ve davetli olarak Berlin ve Viyana Teknik Üniversiteleri’ nde çalışmıştır. 1964 yılı sonundan itibaren DGSA’da Mimarlık Tarihi Kürsüsü’ nün yönetimiyle görevlendirilen Bülent Özer, iki yıl sonra burada Mesleki Temel Eğitim disiplinini başlatmıştır. Kendisi, 1964-72 yılları arasında İTÜ Teknik Okulu Mimarlık Bölümü’nde de mimarlık ve sanat tarihi derslerinin tümünü okutmuştur.

Çalışmalarını özellikle sanat, mimarlık ve mimar dizaynlama kuramı, metodolojisi ve sistematiği üzerinde yoğunlaştıran Bülent Özer, bu alanlarda üç kitabın, dergi özel sayılarının, içeride ve dışarıda yayımlanmış çok sayıda bilimsel yazının müellifidir. “Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir deneme” (İTÜ Mim. Fak. Yayını) başlıklı doktora tezi mimarimizin son yüz elli yıllık geçmişini ilk defa bilimsel bir anlayışla uluslararası norm ve kriterlere dayanarak ele alıp incelemiş, sistematize etmiş, böylece başkalarınca da hâlâ izlenip uygulanan bir görüş, yöntem ve terminolojinin öncüsü olmuştur. Öte yandan, 1961 yılında yayımlamaya başladığı “Mimarlık ve Sanat” dergisi ile bu alanda yeni ve çağdaş bir anlayışın yeşermesini sağlamış; bunu MİMARLIK dergisi yayın komitesindeki çalışmalarıyla YAPI dergisinde 1973-2013 döneminde sürmüş yayın kurulu üyeliği izlemiştir.

Bülent Özer yurt içinde ve dışında birçok seminer, sempozyum ve kongreye katılmış, bunlardan bazılarını bizzat düzenlemiş; dışarıda çağrılı olarak başta Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, İtalya gelmek üzere, çeşitli ülkelerde ders ve konferanslar vermiş; muhtelif ulusal ve uluslararası ödüllendirme jürilerinde üyelik yapmış; yurt içinde ve dışında, kültürel amaçlı birtakım kuruluş, vakıf, dernek, kurul ve komitelerde de, başkanlık dahil, çeşitli görevler üstlenmiştir.

Kendisi Avusturya Cumhurbaşkanlığı’nın 1. sınıf Bilim ve Sanat; Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı‟nın 1. sınıf Liyâkat; Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın Légion d’Honneur; İtalya Cumhurbaşkanlığı’nın “Cavaliere Ufficiale” Liyâkat; Fransa Milli Eğitim Bakanlığı‟nın “Palmes Académiques”, ve yine bu ülkenin Kültür Bakanlığı’ nın “Arts et Lettres” nişanları ile bunlara bağlı ünvanlara sahiptir.

*

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Aylâ Antel (Başkan)

Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Hasol

Prof. Dr. Deniz İncedayı

Prof. Dr. Filiz Özer

Doç. Dr. Ebru Özeke Tökmeci

Yrd. Doç. Dr. Efe Duyan

Yrd. Doç. Dr. Özge Gündem

Arş. Gör. Mehmet Sinan Tarakcıoğlu

Arş. Gör. Taybuğa Aybars Mamalı

*

Afişte ve broşür kapağında kullanılan Prof. Dr. Bülent Özer heykeli Prof. Nusret Suman tarafından gerçekleştirilmiştir.